Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza trzeci nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami i infrastrukturą położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków / Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022 ha.

W związku z rozeznaniem rynkowym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych do siedziby Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu, ul. Żelazna 7, a także odbioru przesyłek z siedziby Spółki do placówki nadawczej Wykonawcy, kierujemy następujące zapytanie o cenę, w trybie pisemnego zapytania ofertowego:

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia w 954 obiektach RADPEC S.A. zgodnie z Normami PN-HD 60364-6:2008, PN-E-05115:2002, PN-EN50522:2011 oraz Prawem budowlanym art. 62 ust 1 pkt 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie: Wybór Wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Umowy dla realizacji projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A.