Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie: Wybór Wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Umowy dla realizacji projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 19.12.2019 r. na zadanie: "Wykonanie wyceny majątku RADPEC S.A. na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności banku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zamieszczonymi w załączniku nr 4 do SIWZ".

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 18.12.2019 r. na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 226/12 o powierzchni 1388 m2 i własności budynku  o powierzchni 408 m2 położonej w Radomiu przy ul. Zielonej 23A 

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 17.12.2019 r. na zadanie: Wykonanie robót budowlanych w obiektach RADPEC S.A. w Radomiu: budynek ciepłowni przy ul. Holszańskiej 3, budynek magazynu przy ul. Żelaznej 7, budynek magazynowy przy ul Wierzbickiej 95 - zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 04.12.2019 r. na zadanie: Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania nieruchomości przy użyciu materiałów i środków chemicznych, odpowiednich dla danej powierzchni w budynkach „RADPEC” S.A. przy ul. Żelaznej 7, Zofii Holszańskiej 3, Energetyków 16 i Traugutta 53

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie wyceny majątku RADPEC S.A. na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności banku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zamieszczonymi w załączniku nr 4 do SIWZ.