POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKOWEGO I BHP

003 

Nadrzędną powinnością Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna jest zaspokajanie oczekiwań naszych Klientów w zakresie komfortu cieplnego i jakości obsługi, po konkurencyjnych cenach, w sposób niezawodny, bezpieczny i przyjazny środowisku.

Dążeniem Spółki jest:

 • poszerzenie działalności o produkcję i sprzedaż energii elektrycznej,
 • uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego,
 • budowa trwałych i pozytywnych relacji z interesariuszami,
 • osiągnięcie pozycji lidera w branży.

Nasze cele osiągamy poprzez poprawę jakości zarządzania Organizacją w wyniku ciągłego doskonalenia funkcjonującego w firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001.

W działaniach Spółki deklarujemy:002

 • dbałość o możliwie najwyższą jakość świadczonych usług,
 • stosowanie nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych,
 • respektowanie przepisów prawnych i innych wymagań, których Spółka zobowiązała się przestrzegać w związku z jej działalnością, w tym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • rozpoznawanie zagrożeń, ocenę ryzyk i szans jako istotnych elementów bieżącej działalności i rozwoju firmy,
 • realizację procesów produkcyjno-usługowych w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom środowiska, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym,
 • okresowe przeglądy aktualności wyznaczonych celów zarządzania jakością, środowiskowego i bhp oraz monitorowanie ich realizacji,
 • optymalizowanie kosztów działalności firmy gwarantujących umiarkowane ceny naszych usług,
 • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników, a także zapewnienie im warunków do podnoszenia kwalifikacji, awansu zawodowego oraz komfortu pracy,
 • prowadzenie otwartej polityki informacyjnej, gwarantującej zrozumienie i aprobatę działań Organizacji przez zainteresowane Strony.
 • dokonywanie przeglądów Polityki ZSZ oraz zapewnienie zasobów i środków do jej realizacji.

Zintegrowany System Zarządzania jest dla nas narzędziem do realizacji odpowiedzialnego biznesu, wzmacniania naszej wiarygodności i budowania trwałych więzi z Klientami.
Kierownictwo „RADPEC” S.A. zapewnia, że Polityka ZSZ została uzgodniona z przedstawicielami pracowników, jest przez nich zrozumiana i publicznie dostępna oraz zakomunikowana wszystkim osobom pracującym na naszą rzecz i w naszym imieniu.