Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 15.05.2019 r. na zadanie: „Wykonywanie systematycznej, bieżącej konserwacji koryta rzeki Mlecznej na odcinku od wylotu kolektora deszczowego w km 7+100 w dół rzeki do ujścia rowu melioracyjnego w km 5+520".

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Żelaznej 7, uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu, przy ul. Planty 39/45, z następującym porządkiem obrad: