Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 19.12.2019 r. na zadanie: "Wykonanie wyceny majątku RADPEC S.A. na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności banku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zamieszczonymi w załączniku nr 4 do SIWZ".

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 18.12.2019 r. na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 226/12 o powierzchni 1388 m2 i własności budynku  o powierzchni 408 m2 położonej w Radomiu przy ul. Zielonej 23A 

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 17.12.2019 r. na zadanie: Wykonanie robót budowlanych w obiektach RADPEC S.A. w Radomiu: budynek ciepłowni przy ul. Holszańskiej 3, budynek magazynu przy ul. Żelaznej 7, budynek magazynowy przy ul Wierzbickiej 95 - zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 04.12.2019 r. na zadanie: Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania nieruchomości przy użyciu materiałów i środków chemicznych, odpowiednich dla danej powierzchni w budynkach „RADPEC” S.A. przy ul. Żelaznej 7, Zofii Holszańskiej 3, Energetyków 16 i Traugutta 53

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie wyceny majątku RADPEC S.A. na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności banku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zamieszczonymi w załączniku nr 4 do SIWZ.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 26.11.2019 r. na zadanie: Świadczenie usług w zakresie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2142 z późniejszymi zmianami) na nieruchomościach w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, ul. Holszańskiej 3 i przy ul. Energetyków 16 oraz monitorowanie obiektu przy ul. Traugutta 53, Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Energetyków 16 i składowiska żużla i popiołu przy ul. Kąkolowej przez okres 1 roku.