Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku A1 przy ul. Listopadowej w Radomiu.”

Na podstawie punktu 31 Regulaminu Warunków Trzeciego Nieograniczonego Pisemnego Przetargu Ofertowego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami działek 9/186, 9/185, 9/190, 9/177, 9/96, 9/150, 9/103, 9/104, 9/187, 9/181, 9/182, 9/97, 9/105, 9/179, 9/110, 9/144, 9/15, 16, 23/2, 32 i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz własności nieruchomości oznaczonych numerami 9/115, 9/120, 9/116, 9/121 wraz z istniejącymi na nich budynkami, budowlami i infrastrukturą należących do Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna, Sprzedający odwołuje przetarg wyznaczony na dzień 26.03.2020 r.

Informacja o wyborze Generalnego Wykonawcy na zabudowę Instalacji Oczyszczania Spalin dla kotłów WR-25 w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe w ramach projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania „Przebudowa sieci ciepłowniczej „T” od komory T-20 do komory T-21 przy ul. Narutowicza w Radomiu.” (znak sprawy 06/08/2020/MT), na podstawie „CZĘŚCI XI. – Postanowienia końcowe ust. 9” Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Grzecznarowskiego 15, Kolejowa 14 i włączenie przyłącza do Grzecznarowskiego 13 oraz budowa dwóch węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Grzecznarowskiego 15 i Kolejowa 14 w Radomiu.” (znak sprawy 07/09/2020/MT), na podstawie „CZĘŚCI XI. – Postanowienia końcowe ust. 9” Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe.