Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją pogrubioną PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Struga w Radomiu (dz. 49).”

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 5 382 000 EURO.

 


Przyłącze ciepłownicze do węzła w budynku przy ul. Struga (dz. 49 )należy wykonać w technologii rur preizolowanych z izolacją pogrubioną PLUS z systemem sygnalizacji alarmu. Włączenie przyłącza do istniejącej sieci preizolowanej 2x DN 150/315 należy wykonać za pomocą preizolowanego trójnika wznośnego TW 150(315)/50(140). Na przyłączu należy zamontować kulowe preizolowane zawory odcinające Dn 50/140 w studzience z kręgów betonowych z włazem typu ciężkiego. Przejście przez jezdnię ul. Struga wykonać technologią bez rozbierania nawierzchni z zastosowaniem stalowej rury osłonowej Dn 250.
Przyłącze do budynku przy ul. Struga zrealizować w średnicy 2 x Dn50/140 o łącznej długości L=53,0 m.
Po wprowadzeniu przyłącza do pomieszczenia węzła cieplnego w budynku należy zamontować zawory odcinające spinkę i układ pomiarowo rozliczeniowy.

Oznaczenie przedmiotu wg CPV: 45231000-5, 45111200-0, 45112000-5, 45231110-9, 45320000-6, 45112710-5, 45112300-8, 45332200-5, 45321000-3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Dla przedmiotu zamówienia należy złożyć jedną ofertę.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl - zakładka „Ogłoszenia”.
Niniejsze zamówienie należy zrealizować w terminie do 15.07.2022 r.

Termin składania i otwarcia ofert:
- ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 29.04.2022 r. do godz. 8:00
- otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, w świetlicy (parter), w dniu 29.04.2022 r. o godz. 9:30

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
• cena ofertowa brutto - 80 pkt
• dodatkowy okres udzielonej gwarancji dla sieci ciepłowniczej - 12 pkt
• dodatkowy okres udzielonej gwarancji dla układu pomiarowo rozliczeniowego - 8 pkt

Warunkiem udziału w postępowaniu na przedmiot zamówienia, jest wniesienie wadium w wysokości 2 500 złotych, które musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 29.04.2022 r. do godz. 8:00

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty do pobrania:

Spis dokumentacji przetargowej

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3.1 do SWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób przy realizacji
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa
Załącznik nr 8 do SWZ - Wytyczne RADPEC S.A. – sieci
Dokumentacja Projektowa – sieci