Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Grzecznarowskiego 15, Kolejowa 14 i włączenie przyłącza do Grzecznarowskiego 13 oraz budowa dwóch węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Grzecznarowskiego 15 i Kolejowa 14 w Radomiu.” (znak sprawy 07/09/2020/MT), na podstawie „CZĘŚCI XI. – Postanowienia końcowe ust. 9” Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe.

Unieważnienie