Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku położonej w Radomiu przy ulicy Batalionów Chłopskich.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek:
- działka nr 108/1 o pow. 466 m² położonej w Radomiu przy ulicy Batalionów Chłopskich oraz własność znajdującego się na niej budynku o powierzchni użytkowej 204,4 m², dla której w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu prowadzona jest księga wieczysta numer RA1R/00099640/2,
- działka nr 107/4 o pow. 62 m² położonej w Radomiu przy ulicy Batalionów Chłopskich dla której w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu prowadzona jest księga wieczysta numer RA1R/00099639/2.
2. Nieruchomość jest ogrodzona i posiada możliwy dostęp do pełnej infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej, kanalizacji, wody, gazu, telefonu
i ciepła systemowego. Dojazd do działek ulicą asfaltową. Nieruchomość obciążona prawem dostępu do hydroforni na rzecz Wodociągów Miejskich w Radomiu Spółka z o.o. (wpis w dziale III w/w ksiąg wieczystych).
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 234.720,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych).
4. Wadium na przetarg wynosi: 23.472,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote).
5. Teren przedmiotowych nieruchomości nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Radomia, nie ogłoszono również uchwały o przystąpieniu przez Gminę Miasta Radomia do sporządzenia planu miejscowego
w odniesieniu do tego terenu.
W uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 221/99 z dnia 29.12.1999 r.
z późn. zm. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom” nie będącym prawem miejscowym, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefach; - MW – zabudowa mieszkaniowa intensywna, - obszary wymagające przekształceń.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- złożenie do dnia 18.12.2019r. do godziny 11.00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku składającej się z działek: nr 108/1 i 107/4” w sekretariacie Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna 26-612 Radom ul. Żelazna 7 zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu,
- wpłacenie wadium na rachunek bankowy Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna prowadzony przez bank PEKAO S.A. w Radomiu nr 38 1240 5703 1111 0000 4902 4537, najpóźniej w terminie składania ofert.
Wpłata wadium powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
7. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18.12.2019 r. o godz. 11.30 w świetlicy Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna pokój nr 9.
8. Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna.
9. Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10. „RADPEC S.A.” nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci sporządzają oferty na własny koszt i ryzyko.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Pani Justyna Wołczyńska, pok. nr 2, budynek 2, tel. 48 389 82 45, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oględzin nieruchomości można dokonywać w dniach 9-11 grudnia 2019 r. w godzinach 12.30 – 14.30.
Ogłoszenie i regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna www.radpec.com.pl

 

Regulamin i warunki przetargu