Na podstawie art. 398, art. 399 §1 i art. 402 §1 i 2 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz §21 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RADPEC" S.A. na dzień 20.11.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter), z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
5) przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
2) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
3. Sprawy wniesione.
4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, pok. 203, w godzinach 700–1500, codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą Zgromadzenia.

(Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 210 poz. 55694 w dniu 29.10.2019 r.)

 

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia