Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją pogrubioną PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Grzybowskiej/ Olsztyńskiej w Radomiu.”


Włączenie preizolowanego przyłącza ciepłowniczego Dn 65(160) wysokich parametrów do sieci zasilającej należy dokonać poprzez połączenie z istniejącym trójnikiem
TR-65(140)/50(125). Trasa przyłącza ciepłowniczego na odcinku od P do kolana K-5 pokrywać się będzie z trasą istniejącego przyłącza ciepłowniczego Dn 40(125), które należy zdemontować. Za kolanem K-5 w odległości 1 mb istniejące przyłącze ciepłownicze Dn 40(125) po odcięciu zaślepić deklami stalowymi.
Na przyłączu Dn 65(160) zamontować zawory kulowe ZK 65(160) w studni z kręgów betonowych Dn 1000 z włazem typu ciężkiego Dn 600.
Po wprowadzeniu przyłącza ciepłowniczego do pomieszczenia węzła cieplnego należy zamontować układ pomiarowo-rozliczeniowy.
Całkowita długość przyłącza ciepłowniczego Dn 65(160) wynosi L=78,50 mb.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 5 382 000 EURO.

Oznaczenie przedmiotu wg CPV: 45231000, 45111200, 45112000, 45231110, 45320000, 45112710, 45112300, 45332200, 45321000.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Dla przedmiotu zamówienia należy złożyć jedną ofertę.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl - zakładka „Ogłoszenia”.

Niniejsze zamówienie należy zrealizować w terminie do 28.07.2022 r.

Termin składania i otwarcia ofert:
- ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 07.06.2022 r. do godz. 8:00
- otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, w świetlicy (parter), w dniu 07.06.2022 r. o godz. 9:00

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
• cena ofertowa brutto - 80 pkt
• dodatkowy okres udzielonej gwarancji dla sieci ciepłowniczej - 12 pkt
• dodatkowy okres udzielonej gwarancji dla układu pomiarowo rozliczeniowego - 8 pkt

Warunkiem udziału w postępowaniu na przedmiot zamówienia, jest wniesienie wadium w wysokości 2 000 PLN, które musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 07.06.2022 r. do godz. 8:00

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty do pobrania:

Spis dokumentacji przetargowej

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3.1 do SWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób przy realizacji
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa
Załącznik nr 8 do SWZ - Wytyczne RADPEC S.A. – sieci
Dokumentacja Projektowa – sieci