Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją pogrubioną PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Suchej 2 w Radomiu.”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 5 382 000 EURO.
 
Przyłącze ciepłownicze do węzła w budynku przy ul. Suchej 2 w Radomiu (dz. 79/3, 79/4 
i 22/3) należy wykonać w technologii rur preizolowanych z izolacją pogrubioną PLUS 
z systemem sygnalizacji alarmu. Przyłącze należy włączyć do preizolowanej sieci zasilającej 2x Dn 200/315 za pomocą trójników TW-200(315)/50(140). Na przyłączu zamontować zawory preizolowane  zawory kulowe ZK 50/140 w studni z kręgów betonowych Dn 100 
z włazem typu ciężkiego Dn 600. Po wprowadzeniu przyłącza ciepłowniczego do pomieszczenia węzła cieplnego zamontować układ pomiarowo-rozliczeniowy. Całkowita długość przyłącza ciepłowniczego Dn 50/140 wynosi L=74,5 mb.
 
Oznaczenie przedmiotu wg CPV: 45231000, 45111200, 45112000, 45231110, 45320000, 45112710, 45112300, 45332200, 45321000.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Dla przedmiotu zamówienia należy złożyć jedną ofertę.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl - zakładka „Ogłoszenia”.
 
Niniejsze zamówienie należy zrealizować w terminie do 19.09.2022 r. 
 
Termin składania i otwarcia ofert:
- ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 26.05.2022 r. do godz. 8:00
- otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, w świetlicy (parter), w dniu 26.05.2022 r. o godz. 9:00
 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena ofertowa brutto - 80 pkt
dodatkowy okres udzielonej gwarancji dla sieci ciepłowniczej - 12 pkt
dodatkowy okres udzielonej gwarancji dla układu pomiarowo rozliczeniowego - 8 pkt
 
Warunkiem udziału w postępowaniu na przedmiot zamówienia, jest wniesienie wadium w wysokości 2 000 złotych, które musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 26.05.2022 r. do godz. 8:00
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
Dokumenty do pobrania: