Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją pogrubioną PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów w budynkach 5A, 5B i 5C przy ul. Listopadowej w Radomiu.”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 5 382 000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów
w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją. „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów w budynkach 5A, 5B, 5C przy ul. Listopadowej w Radomiu.”
Przyłącza do budynków 5A, 5B, 5C należy włączyć (w punkcie W) do istniejącej sieci preizolowanej 2 x Dn 200/400 po demontażu mufy końcowej i zaślepienia.
Długość całkowita projektowanego przyłącza ciepłowniczego do budynku 5A wynosi
Lc=24,5 m, średnica 2xDn50/140.
Długość całkowita projektowanego przyłącza ciepłowniczego do budynku 5B wynosi
Lc=25,5 m, średnica 2xDn50/140.
Długość całkowita projektowanego przyłącza ciepłowniczego do budynku 5C wynosi Lc=350,5 m, średnica:
2xDn200/400 – L=156,0m
2xDn100/225 – L=20,5m
2xDn80/200 – L=5,0m
2xDn65/160 – L=104,5m
2xDn50/140 – L=57,5m.
Na przyłączach do budynków 5A, 5B, 5C zamontować kulowe zawory odcinające ZK 50, w studniach z kręgów betonowych Dn 1200 z włazami typu ciężkiego Dn 600.
Po wprowadzeniu przyłączy do pomieszczeń węzłów cieplnych należy zamontować układy pomiarowo-rozliczeniowe.
Odejście Dn 80/200 od trójnika T4 wykonać tylko do mufy nr 35. Rurociągi zaślepić i założyć mufy końcowe. Odejście Dn 50/140 od trójnika T5 wykonać w całości. Rurociągi zaślepić
i założyć mufy końcowe.

Oznaczenie przedmiotu wg CPV: 45231000-5, 45111200-0, 45112000-5, 45231110-9, 45320000-6, 45112710-5, 45112300-8, 45332200-5, 45321000-3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Dla przedmiotu zamówienia należy złożyć jedną ofertę.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl - zakładka „Ogłoszenia”.
Niniejsze zamówienie należy zrealizować w terminie do 22.07.2022 r.

Termin składania i otwarcia ofert:
- ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 29.04.2022 r. do godz. 8:00
- otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, w świetlicy (parter), w dniu 29.04.2022 r. o godz. 9:00

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
• cena ofertowa brutto - 80 pkt
• dodatkowy okres udzielonej gwarancji dla sieci ciepłowniczej - 12 pkt
• dodatkowy okres udzielonej gwarancji dla układu pomiarowo rozliczeniowego - 8 pkt

Warunkiem udziału w postępowaniu na przedmiot zamówienia, jest wniesienie wadium w wysokości 16 000 złotych, które musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 29.04.2022 r. do godz. 8:00

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty do pobrania:

Spis dokumentacji przetargowej

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3.1 do SWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób przy realizacji
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa
Załącznik nr 8 do SWZ - Wytyczne RADPEC S.A. – sieci
Dokumentacja Projektowa – sieci