Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 5 350 000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań:
a/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku INTERBUD przy ul. Energetyków w Radomiu.”

Przyłącze ciepłownicze do węzła w budynku INTERBUD przy ul. Energetyków należy wykonać od istniejącej sieci kanałowej Dn 250. Włączenie wykonać w komorze za punktem stałym kolanami Dn 80, zamontować zawory odcinające Dn 80 a następnie poprzez zwężkę redukcyjną Dn 80/50 wyprowadzić z komory przyłącze preizolowane do odbiorcy. Przyłącze ciepłownicze wysokich parametrów należy wykonać w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS, z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, Dn 50/140 długości L= 157,5 mb. zgodnie z dokumentacją.
Po wprowadzeniu przyłącza do pomieszczenia węzła cieplnego należy zamontować układ pomiarowo rozliczeniowy.

b/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Prusa 11 w Radomiu”.

Przyłącze ciepłownicze do węzła w budynku przy ul. Prusa 11 należy wykonać od istniejącej sieci preizolowanej Dn 150/250. Włączenie wykonać za pomocą trójnika wznośnego TW-150/40, na włączeniu zamontować preizolowane kulowe zawory odcinające ZK-40(125) w studzience z kręgów betonowych. Przyłącze ciepłownicze wysokich parametrów należy wykonać w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS, z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, Dn 40/125 długości L= 44,0 mb. zgodnie z dokumentacją.
Po wprowadzeniu przyłącza do pomieszczenia węzła cieplnego należy zamontować układ pomiarowo rozliczeniowy.

Oznaczenie przedmiotu wg CPV: 45231000, 45111200, 45112000, 45231110, 45320000, 45112710, 45112300, 45332200, 45321000.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Dla przedmiotu zamówienia należy złożyć jedną ofertę.

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl - zakładka „Ogłoszenia.

Niniejsze zamówienie należy zrealizować w terminie do 28.08.2020 r.

Termin składania i otwarcia ofert:
- ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 27.05.2020 r. do godz. 8:00
- otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, w świetlicy (parter), w dniu 27.05.2020 r. o godz. 9:00

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena ofertowa brutto - 80 pkt
- dodatkowy okres udzielonej gwarancji dla sieci ciepłowniczej - 12 pkt
- dodatkowy okres udzielonej gwarancji dla układu pomiarowo rozliczeniowego - 8 pkt

Warunkiem udziału w postępowaniu na przedmiot zamówienia, jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 złotych, które musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 27.05.2020 r. do godz. 8:00

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty do pobrania:

Spis dokumentacji przetargowej

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób przy realizacji

Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 7 do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wytyczne RADPEC S.A. – sieci

Dokumentacja Projektowa – sieci

 

 


 

25.05.2020 r.

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego