Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Rozbudowa węzła cieplnego w budynku przy ul. 11-go Listopada 20 i 26 o panel c.w. i przebudowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Traugutta 1A z rozbudową o panel c.w. w Radomiu”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 5 350 000 EURO.
Realizacja obejmuje rozbudowę węzła o panel ciepłej wody w budynku przy ul. 11-go Listopada 20 i 26 oraz przebudowa węzła w budynku przy ul. Traugutta 1A z rozbudową węzła o panel ciepłej wody, w zakresie instalacyjnym, budowlanym, elektrycznym i AKPiA. Węzły cieplne pracować mają w funkcjonującym u Zamawiającego systemie telemetrii pod nadzorem programu Control Maestro 2011.

Oznaczenie przedmiotu wg CPV: 45331000-6, 45332200-5, 45321000-3, 45317100-3, 45311200-2, 45300000-0.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Dla zadania należy złożyć jedną ofertę.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl - zakładka „Ogłoszenia.

Niniejsze zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 26.08.2020 r.

Termin składania i otwarcia ofert:
- ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 20.05.2018 r. godz. 8:00.
- otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, w świetlicy (parter), w dniu 20.05.2018 r godz. 9:00.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena ofertowa brutto - 88 pkt
dodatkowy okres udzielonej gwarancji - 12 pkt

Warunkiem udziału w postępowaniu na przedmiot zamówienia, jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 złotych, które musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20.05.2020 r. godz. 8:00.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Spis dokumentacji przetargowej


SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy


Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania


Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej


Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych


Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób przy realizacji


Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby


Załącznik nr 7 do SIWZ - Umowa


Załącznik nr 8 do SIWZ - Wytyczne RADPEC S.A. – węzła


Dokumentacja Projektowa – węzły

 


 

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego