Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania „Przebudowa sieci ciepłowniczej „T” od komory T-20 do komory T-21 przy ul. Narutowicza w Radomiu.” (znak sprawy 06/08/2020/MT), na podstawie „CZĘŚCI XI. – Postanowienia końcowe ust. 9” Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe.

Unieważnienie