Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie wyceny majątku RADPEC S.A. na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności banku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zamieszczonymi w załączniku nr 4 do SIWZ.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe podprogowe na usługi o wartości szacunkowej poniżej 443000 EURO).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl w dziale „ogłoszenia”. Na tej stronie zamieszczane też będą wyjaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące postępowania przetargowego.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Cena brutto za realizację zadania – 60%,
Termin wykonania - 40%
Zamawiający może zastosować procedurę odwróconą w przetargu.
Wykonawcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 4000 zł.
Ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 19.12.2019 r. godz. 9.00.
WYKONAWCA pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty


Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz usług


Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (Umowa)


Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wytyczne do wyceny


Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zakres wyceny


Obowiązek informacyjny wobec dostawców

 


 

 

Wynik postępowania przetargowego