Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna zwana dalej RADPEC S.A. w Radomiu 26-612 ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie robót budowlanych w obiektach RADPEC S.A. w Radomiu:

- budynek ciepłowni przy ul. Holszańskiej 3,
- budynek magazynu przy ul. Żelaznej 7,
- budynek magazynowy przy ul Wierzbickiej 95
zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A. oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2019.1843 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe podprogowe na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl w dziale „ogłoszenia”. Na tej stronie zamieszczane też będą wyjaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące postępowania przetargowego.
Wymagany termin realizacji zadania - do dnia 30.04.2020 r.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Cena brutto za realizację zadania – 88%, gwarancja 12%.
Wykonawcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1000 zł.
Ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 17.12.2019 r. godz. 9.00.
WYKONAWCA pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty


Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych


Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (Umowa)


Załącznik Nr 4 do SIWZ – Przedmiar robót


Specyfikacja techniczna – zakres budowlany


Obowiązek informacyjny wobec dostawców

 


 

 

Wynik postępowania przetargowego