Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku położonej w Radomiu przy ulicy Zielonej 23 A.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomość: tj. działki nr 226/12 o powierzchni 0,1388 ha położonej w Radomiu przy ulicy Zielonej 23 A oraz własność znajdującego się na niej budynku o powierzchni 408 m², dla której
w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu, prowadzona jest księga wieczysta numer RA1R/00099641/9.
2. Nieruchomość jest ogrodzona, wolna od obciążeń, posiada dostęp do pełnej infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej, kanalizacji, wody, gazu, telefonu i ciepła systemowego. Dojazd do działki ulicą asfaltową.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 362.360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych brutto).
4. Wadium na przetarg wynosi: 36.236,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych brutto). 
5. Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Radomia, nie ogłoszono również uchwały o przystąpieniu przez Gminę Miasta Radomia do sporządzenia planu miejscowego
w odniesieniu do tego terenu.
W uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 221/99 z dnia 29.12.1999 r.
z późn. zm. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom” nie będącym prawem miejscowym, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefach; - MW – zabudowa mieszkaniowa intensywna, - ciągi usługowe.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- złożenie do dnia 18.12.2019 r. do godziny 9.30 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku położonej działka nr 226/12” w sekretariacie Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna 26-612 Radom ul. Żelazna 7, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu,
- wpłacenie wadium na rachunek bankowy Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna prowadzony przez bank PEKAO S.A. w Radomiu nr 38 1240 5703 1111 0000 4902 4537, najpóźniej w terminie składania ofert.
Wpłata wadium powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
7. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18.12.2019 r. o godz. 10.00.
w świetlicy Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna pokój nr 9.
8. Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał
od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna.
9. Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10. „RADPEC” S.A. nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci sporządzają oferty na własny koszt i ryzyko.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Pani Justyna Wołczyńska, pok. nr 2, budynek 2, tel. 48 389 82 45, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Oględzin nieruchomości można dokonywać w dniach 9-11 grudnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 12.00. Ogłoszenie i regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna www.radpec.com.pl.

 

Regulamin i warunki przetargu

 


 

 

Wynik postępowania przetargowego