Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Świadczenie usług w zakresie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz. U. 2018r. poz. 2142 z późniejszymi zmianami) na nieruchomościach w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, ul. Holszańskiej 3 i przy ul. Energetyków 16 oraz monitorowanie obiektu przy ul. Traugutta 53, Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Energetyków 16 i składowiska żużla i popiołu przy ul. Kąkolowej przez okres 1 roku”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego ( zamówienie sektorowe podprogowe na usługi o wartości szacunkowej poniżej 443 000 EURO).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl w zakładce „ogłoszenia”. Na tej stronie zamieszczane też będą wyjaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące postępowania przetargowego.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Cena brutto za realizację zadania – 100%.
Zamawiający może zastosować procedurę odwróconą w przetargu.
Wykonawcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10 000 zł.
Ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 26.11.2019 r. godz. 9.00.
WYKONAWCA pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych i wykonywanych usług
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych i wykonywanych usług

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Zmodyfikowany wzór umowy
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Zmodyfikowany wzór umowy

Obowiązek informacyjny wobec dostawców
Obowiązek informacyjny wobec dostawców

 


 

Odpowiedź na nadesłane przez wykonawców zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Odpowiedź
Odpowiedź

 


 

Wynik postępowania przetargowego