Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" Spółka Akcyjna oferuje Odbiorcom ciepła usługę dodatkową okresowego podwyższenia temperatury ciepłej wody w celu przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.

Okresowe podwyższenie parametrów ciepłej wody od temperatury nominalnej dotemperatury 70÷80oC ma na celu stworzenie warunków umożliwiających dezynfekcję instalacji ukierunkowaną na eliminację wywołującej legionellozowe zapalenie płuc bakterii Legionella Pneumophila.

Zlecenia na wykonanie ww. usługi prosimy kierować na adres przedsiębiorstwa:
„RADPEC" SA, ul. Żelazna 7; 26-600 Radom (fax. 48 362 55 00).

Zamówienia na okresowe podwyższenie temperatury ciepłej wody realizowane są zewzględów technicznych wyłącznie w miesiącach od listopada do marca.


 

PROTOKÓŁ okresowego podwyższenia parametrów w celu wykonania dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.

WZÓR

WZÓR

 


Zasady współpracy "RADPEC" S.A. z Odbiorcą ciepła wnioskującym o okresowe podwyższenie temperatury ciepłej wody w celu wykonanie dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej

 

1. Obowiązki Odbiorcy ciepła
1.1. Zgłoszenie wykonania usługi okresowego podwyższenia temperatury ciepłej wody w celu wykonania dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej.
1.2. Przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników ciepłej wody oraz stan techniczny instalacji c.w.u. podczas pracy w podwyższonej temperaturze.
1.3. Uzgodnienie terminu i zasad współpracy z innymi Odbiorcami przyłączonymi do wspólnej sieci lub węzła grupowego (o ile zachodzi taka konieczność).
1.4. Przygotowanie instalacji zasilającej i cyrkulacyjnej do pracy w podwyższonej temperaturze.
1.5. Zapewnienie nadzoru (osoby odpowiedzialnej) za przygotowanie obiektu i bezpośredni nadzór nad przebiegiem dezynfekcji termicznej.
1.6. Pokrycie kosztów opłat za okresową zmianę parametrów w wysokości 2x126 zł (+23% VAT).
2. Obowiązki sprzedawcy ciepła
2.1. Weryfikacja techniczna urządzeń technologicznych węzła cieplnego oraz miejsca dostawy w zakresie dotyczącym możliwości wykonania dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.
2.2. Zmiana nastaw regulatorów w celu podwyższenia temperatury c.w.u. i utrzymanie parametrów według zasad określonych w procedurze dezynfekcji termicznej.
2.3. Zmiana nastaw regulatorów w celu przywrócenia normatywnej temperatury c.w.u.
2.4. Zapewnienie nadzoru nad pracą urządzeń wymiennikowni ciepła.
3. Procedura dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.
3.1. Ustalenie z Odbiorcą ciepła terminu wykonania dezynfekcji (wykonanie usługi możliwe wyłącznie w okresie grzewczym, w terminie od listopada do marca, w dniach roboczych, w godzinach 0700 do 1500).
3.2. Pisemne potwierdzenie przyjęcia obowiązków Odbiorcy w zakresie:
• przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników ciepłej wody oraz stan techniczny instalacji c.w.u. podczas pracy w podwyższonej temperaturze
• uzgodnienia terminu i zasad współpracy z innymi Odbiorcami przyłączonymi do wspólnej sieci lub węzła grupowego
• przygotowania instalacji zasilającej i cyrkulacyjnej do pracy w podwyższonej temperaturze.
• nadzoru za przygotowanie obiektu i bezpośredni nadzór nad przebiegiem dezynfekcji termicznej (osób odpowiedzialnych dla poszczególnych administratorów)..
3.3. Zmiana nastaw regulatorów temperatury i praca instalacji c.w.u. w temperaturze podwyższonej do uzyskania temperatury wody cyrkulacyjnej ≥ 70oC.
3.4. Utrzymanie pracy instalacji w podwyższonych parametrach przez okres 30 minut.
3.5. Zmiana nastaw regulatorów c.w.u. w zakresie niezbędnym do przywrócenia normatywnej temperatury ciepłej wody użytkowej.
3.6. Podpisanie protokółu potwierdzającego wykonanie prac w zakresie jak wyżej.